• ಮುಖಪುಟ
 • ಸಿನಿಮಾ
 • ದೇಗುಲ ಸರಣಿ
 • ರಾಜಕೀಯ
 • ಭಾಷೆ
 • ಸಾಹಿತ್ಯ
 • ಪರಿಸರ
 • ರಂಗ ಕಲೆ
 • ಮಾಧ್ಯಮ
 • ಪ್ರವಾಸ
 • ಜೀವನಶೈಲಿ
 • ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ
 • ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ

ಕೃಷಿ ಬಜೆಟ್; ಆಧಾರವಿಲ್ಲದ ಪೊಳ್ಳು ಘೋಷಣೆಗಳುಸಿಎಂ ಯಡ್ಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಆರನೇ ಬಜೆಟ್ ಇದು. ಆದರೆ ಕೃಷಿ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿ ಮೊದಲನೆಯದು; ಇದು ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ...! ಬಿಎಸ್ ವೈಗೆ ಬಜೆಟ್ ನೋವು ನಲಿವು ಗೊತ್ತು. ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ; ಹೇಗೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೃಷಿ ಬಜೆಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಹಾಗನ್ನಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನವರು ಮರೆತಿದ್ದಾರೆ.


gÁdå ¸ÀgÀPÁgÀUÀ¼À §rتÀÄ£Áß-¸Á®ªÀÄ£ÁßzÀAxÀ d£À¦æAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À C£ÀĵÁ×£ÀzÀ ¨sÁgÀ ©Ã¼ÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀºÀPÁj ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À ªÉÄïÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ EzÀgÀ DyðPÀ PÀµÀÖUÀ½UÉ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ GvÀÛgÀzÁ¬Ä DVgÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DzÀgÉ ¹JA AiÀÄqÀÆågÀ¥Àà CªÀgÀ ¸ÀPÁðgÀ EzÀgÀ §zÀÞvÉ vÉÆÃj¹®èzÉà EgÀĪÀÅzÀÄ JzÀÄÝ PÁtÄwÛzÉ.

¸ÀºÀPÁj ¨ÁåAPÀÄUÀ½AzÀ zÉÆgÉAiÀÄĪÀ ¨É¼É ¸Á®zÀ ªÉÄð£À §rØzÀgÀªÀ£ÀÄß gÁdå ¸ÀPÁðgÀ ±ÉÃPÀqÀ 1PÉÌ E½¸ÀĪÀÅzÁV WÉÆö¹zÉ. F §rØzÀgÀzÀ E½PÉ ªÀåvÁå¸ÀzÀ ªÉÆvÀÛªÀ£ÀÄß ¸ÀgÀPÁgÀªÉà ¨sÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. UÀA©üÃgÀªÁzÀ «µÀAiÀĪÉAzÀgÉ »A¢£À ªÀåvÁå¸ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß gÁdå ¸ÀPÁðgÀ ¸ÀAzÁAiÀÄ ªÀiÁr®è. »ÃVgÀĪÁUÀ ¸ÀºÀPÁj ¨ÁåAPÀÄUÀ½UÉ J°èAzÀ ºÀt §gÀ¨ÉÃPÀÄ.

ªÁtÂdå ¨ÁåAPÀÄUÀ½AzÀ gÉÊvÀjUÉ ±ÉÃPÀqÀ 3gÀ §rØAiÀÄAvÉ ¸Á® zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. EzÀPÉÌ gÁdå ¸ÀPÁðgÀ WÉÆö¹gÀĪÀ ¤Ãw C£ÀéAiÀĪÁUÀĪÀÅ¢®è. KPÉAzÀgÉ F WÉÆõÀuÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃQgÀĪÀÅzÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ. ªÀÄÄA¢£À DyðPÀvÉUÀ¼À §UÉÎ UÀªÀÄ£À«®èzÉà ªÀiÁrgÀĪÀ WÉÆõÀuÉUÉ PÉÃAzÀæ vÀ¯ÉPÉÆqÀ®Ä ¹zÀÞªÁVzÉAiÉÄà JA§ÄzÉà ¥Àæ±Éß. KPÉAzÀgÉ zÉñÀzÀ J®è gÁdåUÀ¼À ªÁtÂdå ¨ÁåAPÀÄUÀ¼À°èAiÀÄÆ gÉÊvÀjUÉ ±ÉÃPÀqÀ 1gÀ zÀgÀzÀ°è PÀȶ¸Á® ®¨sÀåªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DUÀ ®PÁëAvÀgÀ PÉÆÃn ªÀåvÁå¸ÀzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀ ¨ÁåAPÀÄUÀ½UÉ PÀnÖPÉÆqÀ¨ÉÃPÁUÀÄvÀÛzÉ. DyðPÀ ¨sÁgÀ¢AzÀ vÀvÀÛj¹gÀĪÀ PÉÃAzÀæ EzÀPÉÌ°èAzÀ ºÀt vÀgÀÄvÀÛzÉ. F jÃwAiÀiÁzÀgÉ ¹JA AiÀÄqÀÆågÀ¥Àà CªÀgÀ WÉÆõÀuÉ UÀwAiÉÄãÀÄ. F J®è «ZÁgÀUÀ¼ÀÆ AiÀÄqÀÆågÀ¥Àà CªÀjUÉ UÉÆwÛzÉ. DzÀgÀÆ gÉÊvÀgÀ vÀ¯É ªÉÄ¯É mÉÆæ EqÀ®Ä ºÉÆgÀnzÁÝgÉ. §ºÀıÀB F »£É߯ÉAiÀÄ°èAiÉÄà CªÀgÀÄ mÉÆæ ªÉÄð£À vÉjUÉ ¨sÁgÀªÀ£ÀÄß ¸ÁPÀµÀÄÖ E½¹zÁÝgÉ.

¥ÀA¥ï¸ÉmïUÀ½UÉ «zÀÄåvï:
«zÀÄåvï PÁëªÀÄ PÀȶgÀAUÀPÉÌ zÉÆqÀØ ºÉÆqÉvÀ ¤ÃrzÉ. PÀȶgÀAUÀ ªÀiÁvÀæªÀ®è, E¤ßvÀgÀ ªÀ®AiÀÄUÀ¼ÀÄ vÀvÀÛj¹ºÉÆÃVªÉ. ¥Àj¹Üw »ÃVgÀĪÁUÀ UÀÄtªÀÄlÖzÀ «zÀÄåvï ¸ÀgÀ§gÁdÄ ªÀiÁqÀ®Ä 3, 900 PÉÆÃn «ÄøÀ°qÀĪÀÅzÁV §eÉmï£À°è ºÉýzÁÝgÉ. F ºÀt¢AzÀ PÀȶ ¥ÀA¥ï¸ÉlÄÖUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀ «zÀÄåvï ¸ÀgÁUÀªÁV ºÀjAiÀÄ®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ. CzÀPÉÌ ¥ÀÆgÀPÀªÁzÀ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼ÉãÀÄ? EzÀPÉÌ §eÉmï£À°è GvÀÛgÀ«®è. C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ «zÀÄåvï ¥ÀÆgÉÊPɬÄAzÀ UÁæ«ÄÃt d£ÀfêÀ£ÀªÉà C¸ÀÛªÀå¸ÀÛªÁVzÉ. ¥ÀæUÀw J£ÀÄߪÀÅzÀÄ ªÀÄjÃaPÉAiÀiÁVzÉ. MAzÀĪÉÃ¼É PÀgÉAmï §AzÀgÀÆ ¹AUÀ¯ï ¥sÉøï. EzÀjAzÀ UÀȺÀ§¼ÀPÉAiÀÄ «zÀÄåvï G¥ÀPÀgÀtUÀ¼ÀÄ ¸ÀgÁUÀªÁV ZÁ®£ÉAiÀiÁUÀĪÀÅ¢®è. gÉÆnÖ-ªÀÄÄzÉÝ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀPÉÌ ¨ÉÃPÁzÀ »lÄÖ «Ä¯ï ªÀiÁr¸À®Ä ºÉÆÃzÀgÉ ¥sÉÆèÃgï«Ä¯ïUÀ¼ÀÄ ¸ÀÜVvÀªÁVgÀÄvÀÛªÉ. EAxÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è UÁæ«ÄÃt d£ÀvɬÄzÉ.

wæà ¥sÉÃ¸ï «zÀÄåvï §gÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ C¤²ÑvÀªÁVgÀĪÀÅzÀjAzÀ ºÉÆ®zÀ°è UÀAmÉUÀlÖ¯Éà ¤jÃPÉë ªÀiÁr ¸ÀĸÁÛzÀ C£ÉÃPÀ gÉÊvÀgÀÄ ¥ÀA¥ï¸ÉmïUÀ½UÉ ¸ÀéAiÀÄAZÁ°vÀ G¥ÀPÀgÀt C¼ÀªÀr¹zÁÝgÉ. ºÉÆ®-ªÀÄ£ÉUÉ vÀÄA§ CAvÀgÀ«gÀĪÀ ¸ÀܼÀUÀ¼À°è ªÀÄvÉÛ «zÀÄåvï ¤®ÄèªÀªÀgÉUÀÆ ¥ÀA¥ï¸Émï ZÁ®£ÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ CvÀåªÀÄÆ®å ¤ÃgÀÄ ¥ÉÆïÁUÀ®Ä CªÀPÁ±ÀªÁVzÉ. EzÀPÉÌ gÉÊvÀgÀ£ÀÄß zÀÆgÀĪÀÅzÀgÀ°è CxÀð«®è. C¤±ÀÑAiÀÄ-C¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ «zÀÄåvï ¥ÀÆgÉʸÀÄwÛgÀĪÀ ¸ÀPÁðgÀªÉà ºÉÆuÉ. ¥Àj¹Üw »ÃVgÀĪÁUÀ PÉêÀ® 3, 900 PÉÆÃn ¤ÃqÀÄvÉÛêÉAzÁPÀët ¸ÀgÁUÀªÁV «zÀÄåvï ¥ÀæªÀ»¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÉÃ? F ºÀtªÀÇ PÉÆmÁÖUÀ¯Éà UÁågÀAn.

zÀéAzÀé PÀȶ¤Ãw
gÁdå ¸ÀPÁðgÀzÀ°è PÀȶ¤Ãw §UÉÎ RavÀ ¤®Ä«®è. gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀzÀÞw ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁªÀAiÀĪÀ ¥ÀzÀÞw JgÀqÀPÀÆÌ GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀÄwÛzÉ. ºÀtzÀ ªÉÆvÀÛ ¯ÉPÀÌ ºÁQzÁUÀ gÁ¸ÁAiÀĤPÀ ¥ÀzÀÞwUÉ ºÉZÀÄÑ ºÀt zÉÆgÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ w½AiÀÄÄvÀÛzÉ. EAxÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è 2011-12gÀ ¸Á°UÉ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ GvÉÛÃd£ÀPÉÌ 200 PÉÆÃn gÀÄ¥Á¬Ä «ÄøÀ°qÀĪÀÅzÁV ºÉüÀ¯ÁVzÉ. 2010-11gÀ ¸Á°£À°è ¤ÃrzÀÝ 150PÉÆÃn gÀÄ¥Á¬ÄUÀ¼À°è 125 PÉÆÃn gÀÄ¥Á¬Ä ¸ÀPÁðgÀPÉÌ ªÁ¥Àà¸ÁVzÉ. PÉÆlÖ ºÀt ¸ÀjAiÀiÁV §¼ÀPÉAiÀiÁUÀĪÀAvÉ G¸ÀÄÛªÁj ªÀ»¸À¯ÁUÀzÀAxÀ ¹ÜwAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ«zÉ. ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ «ÄµÀ£ï §UÉÎ PÀȶ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è C¸ÀºÀ£É¬ÄzÉ. E°èAiÀÄ AiÉÆÃd£ÉUÀ¼À£ÀÄß gÁdQÃAiÀÄ zÀȶ֬ÄAzÀ £ÉÆÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ, ©eɦ ¨ÉA§°UÀjUÉ ¥ÁæzsÁ£ÀåvɬÄzÉ JA§ DgÉÆÃ¥ÀUÀ½ªÉ.

2006gÀ°è ¥ÀAZÀ¸ÀÆvÀæUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÀavÀªÁzÀ PÀȶ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ E£ÀÆß CAVÃPÀj¹®è.
£ÀªÀÄä PÀȶ¤Ãw »ÃVzÉ JAzÀÄ ºÉýPÉƼÀÄîªÀ ¥Àj¹ÜwAiÀÄ°è ¸ÀPÁðgÀ«®è. ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶUÉ ªÀiÁvÀæ ¥ÉÆæÃvÁìºÀ ¤ÃqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀ PÀn§zÀÞvÉAiÀÄÆ E®è. »ÃVgÀĪÁUÀ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶUÉ GvÉÛÃd£À ¤ÃqÀÄvÉÛêÉAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀgÀ°è CxÀð«zÉAiÉÄÃ. ¥Àæw vÁ®ÆQ£À°èAiÀÄÆ ªÀÄÆgÀÄ ¸Á«gÀ ªÀÄA¢ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ C¼ÀªÀr¹PÉƼÀÄîªÀAvÉ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ ¹JA ºÉýzÁÝgÉ. EzÀjAzÀ w½zÀħgÀĪÀÅzÉãÉAzÀgÉ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ C©üªÀÈ¢Þ ªÀÄvÀÄÛ «¸ÀÛgÀuÉUÁV gÀa¸À¯ÁVgÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ EzÀĪÀgÉUÀÆ K£ÉãÀÆ ªÀiÁr®è JA§ÄzÀÄ. gÉÊvÀjUÉ «zÉò ¥ÀæªÁ¸À K¥Àðr¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ JAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. ¨sÁgÀvÀzÀ°èAiÉÄà §ºÀ¼À ªÉʲµÀÖ¥ÀÆtðªÁV ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ ¥ÀzÀÞw C¼ÀªÀr¹ DZÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀ PÀȶPÀjzÁÝgÉ. EªÀgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀÄîªÀ ¤nÖ£À°è ¸ÀPÁðgÀ ªÉÆzÀ®Ä AiÉÆÃa¸À¨ÉÃQvÀÄÛ. EAxÀªÀgÀ d«ÄãÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¥ÁævÀåQëPÉ vÉÆÃj¸ÀĪÀ PÁAiÀÄðªÁUÀ¨ÉÃPÀÄ. C£ÀAvÀgÀ ¨ÉÃQzÀÝgÉ «zÉò ¥ÀæªÁ¸À PÀgÉzÀÄPÉÆqÀÄ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃªÉ JAzÀÄ ºÉüÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛ.

CµÀÖPÀÆÌ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶUÁV §ºÀ¼À ±ÀæªÀÄ¥ÀlÖ CxÀªÁ ¥ÀqÀ®Ä EaÒ¸ÀĪÀ PÀȶPÀjUÉ «zÉò ¥ÀæªÁ¸À zÉÆgÉAiÀÄĪÀÅzÉà ? RArvÁ E®è. DqÀ½vÀ ZÀÄPÁÌt »rzÀ gÁdQÃAiÀÄ £ÉÃvÁgÀgÀ »AzÉ-ªÀÄÄAzÉ ¸ÀÄvÁÛqÀĪÀªÀjUÉ ºÉZÀÄÑ CªÀPÁ±À. GvÀà£ÀßUÀ¼À ¸ÀA¸ÀÌgÀuÉ, ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ £ÉgÀªÀÅ EvÁå¢ J®è ¸ÉÃj ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ «ÄµÀ£ïUÉ 200 PÉÆÃn £ÉgÀªÀÅ ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ ºÉýzÁÝgÉ. ºÁVzÀÝgÉ F ¤nÖ£À°è EzÀĪÀgÉUÀÆ ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ«ÄµÀ£ï ªÀiÁrgÀĪÀÅzÉãÀÄ ? K£ÉãÀÆ E®èªÉAzÉà ºÉýzÀgÀÆ CzÀÄ GvÉàçÃPÉëAiÀÄ®è. §jà eÁvÉæ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ©lÄÖ E£ÉßãÀÆ ªÀiÁqÀ¯ÁV®è.

¸ÀĪÀtð ¨sÀÆ«Ä C©üªÀÈ¢Ý AiÉÆÃd£É; GvÀÛªÀÄ ¥ÀjPÀ®à£É
PÀȶ§eÉmï£À°è J®è CvÀȦÛzÁAiÀÄPÀ JAzÉãÀÆ E®è. M¼ÉîAiÀÄ CA±ÀUÀ¼ÀÆ EªÉ. DzÀgÉ EAxÀ CA±ÀUÀ¼À ¸ÀASÉå Cw PÀrªÉÄ JA§ÄzÉà gÉÊvÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ C¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÉÌ PÁgÀt. 10 ®PÀë PÀȶPÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À DyðPÀ K½UÉUÁV ¸ÀĪÀtð ¨sÀÆ«Ä C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É eÁjUÉƽ¸ÀĪÀÅzÁV ¥ÀæPÀn¸À¯ÁVzÉ. ¥Àj²µÀÖ eÁw ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀAUÀqÀUÀ½UÉ ¸ÉÃjzÀ 4 ®PÀë gÉÊvÀ PÀÄlÄA§UÀ¼ÀÄ F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄr ¸ÉÃjgÀĪÀÅzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð CA±À. AiÉÆÃd£É ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁV eÁjUÉÆArzÉÝà DzÀÝ°è EªÀgÀÄ ¥ÀÄ£À±ÉÑÃvÀ£ÀUÉƼÀî®Ä CªÀPÁ±À«zÉ. F ¤nÖ£À°è ¸ÀPÁðgÀ ªÀÄÄvÀĪÀfð ªÀ»¸À¨ÉÃPÁzÀ CUÀvÀå«zÉ.

¸ÀĪÀtð ¨sÀÆ«Ä C©üªÀÈ¢Þ AiÉÆÃd£É C£ÀéAiÀÄ ¥Àæw gÉÊvÀ PÀÄlÄA§PÉÌ £ÉÃgÀªÁV ¨ÁåAPï CxÀªÁ ¸ÀºÀPÁj ¸ÀAWÀUÀ¼À ªÀÄÄSÁAvÀgÀ JgÀqÀÄ JPÀgÉUÉ ºÀvÀÄÛ ¸Á«gÀ gÀÄ¥Á¬Ä ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄvÀÛzÉ. »qÀĪÀ½ UÁvÀæ PÀrªÉÄ EzÀÝgÀÆ F ªÉÆvÀÛzÀ°è ªÀåvÁå¸ÀªÁUÀĪÀÅ¢®è. 10 ®PÀë PÀÄlÄA§UÀ¼À ¥ÉÊQ ¨ÉÃgÉ ¨ÉÃgÉ PÀȶ «¨sÁUÀUÀ¼À°è vÉÆqÀV¹PÉÆAqÀ ¤¢ðµÀÖ ¸ÀASÉåAiÀÄ PÀÄlÄA§UÀ¼À£ÀÄß DAiÉÄÌ ªÀiÁqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ. CzÀgÀ CAQ-CA±À »ÃVzÉ. vÉÆÃlUÁjPÉ-2.5 ®PÀë, gÉõÉä-50 ¸Á«gÀ, eÉÊ«PÀ EAzsÀ£À-1 ®PÀë, ¸ÁªÀAiÀĪÀ PÀȶ-2 ®PÀë, JuÉÚ©Ãd ªÀÄvÀÄÛ ¢ézÀ¼À zsÁ£ÀåUÀ¼ÀÄ-©n ºÀwÛ-3 ®PÀë, eÉãÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ -50 ¸Á«gÀ, ¸ÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀæzÉñÀzÀ°è «ÄãÀÄ ¸ÁPÁtÂPÉ 50 ¸Á«gÀ. F AiÉÆÃd£ÉAiÀÄ ¥ÀjPÀ®à£ÉAiÉÄà ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ CºÀð. EzÀjAzÀ 10 ®PÀë PÀȶPÀ PÀÄlÄA§UÀ¼À ªÉÆUÀzÀ°è £ÀUÀÄ PÁt§ºÀÄzÀÄ. F AiÉÆÃd£ÉUÁV MAzÀÄ ¸Á«gÀ PÉÆÃn gÀÄ¥Á¬Ä «ÄøÀ°qÀĪÀÅzÁV WÉÆö¸À¯ÁVzÉ. EzÉà K¦æ¯ï 1jAzÀ AiÉÆÃd£É eÁjUÉƼÀî°zÉ J£À߯ÁVzÉ. AiÉÆÃd£É AiÀıÀ¹ìUÁV EQæ¸Áåmï, LLJA© ªÀÄvÀÄÛ L¸ÉPï ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼À ¸ÀºÀPÁgÀ PÉÆÃgÀ®Ä ¤zsÀðj¸À¯ÁVzÉ.

¨sÀÆ ZÉÃvÀ£À PÁAiÀÄðPÀæªÀÄ:
EzÀÄ PÀÆqÀ ªÀÄvÉÆÛAzÀÄ UÀªÀÄ£ÁºÀð AiÉÆÃd£É. EzÀ£ÀÄß gÁdåzÀ 30 f¯ÉèUÀ¼À°è C£ÀĵÁ×£ÀUÉƽ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. 30 ®PÀë gÉÊvÀgÀÄ EzÀgÀ ¥ÀæAiÉÆÃd£À ¥ÀqÉAiÀÄ°zÁÝgÉ. EzÀPÁÌV 40 PÉÆÃn gÀÄ¥Á¬Ä «ÄøÀ°qÀĪÀÅzÁV ºÉüÀ¯ÁVzÉ.

¤Ãj£À ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ §¼ÀPÉ ªÀÄvÀÄÛ CAvÀdð® ¸ÀAgÀPÀëuÉ CUÀvÀå. F ¤nÖ£À°è PÉëÃvÀæ¨É¼É ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÁjPÁ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀëöä ¤ÃgÁªÀj AiÉÆÃd£É C¼ÀªÀr¸À®Ä 1000 PÉÆÃn ¤ÃqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀ¯ÁVzÉ. CAvÀdð® §¼ÀPÉ PÀÄjvÀAvÉ ¸ÀPÁðgÀzÀ°è ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀ ¤ÃwAiÉÄà E®è. »ÃVgÀĪÁUÀ F AiÉÆÃd£É ¸À¥sÀ®ªÁUÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ ?

¨sÀvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ PÀ§Ä⠨ɼÉAiÀÄ£ÀÄß JAlÄ ®PÀë ºÉPÉÖÃgï ¥ÀæzÉñÀPÉÌ ºÉaѸÀ®Ä PÀæªÀÄPÉÊUÉƼÀÄîªÀÅzÁV w½¸À¯ÁVzÉ. FUÁUÀ¯Éà ¨sÀvÀÛ ªÀÄvÀÄÛ PÀ§Ä⠨ɼÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ gÉÊvÀjUÉ £ÁåAiÉÆÃavÀ ¨É¯É MzÀV¸À®Ä ¸ÀPÁðgÀ «¥sÀ®ªÁVzÉ. PÀ©âUÉ £ÁåAiÀĪÁzÀ ¨É¯É PÉÆr JAzÀÄ ¨É¼ÉUÁgÀgÀÄ PÀÆUÀÄwÛgÀĪÀ PÀÆUÀÄ CgÀtågÉÆÃzÀ£ÀªÁVzÉ. »ÃVgÀĪÁUÀ EzÀgÀ ¨É¼É PÉëÃvÀæªÀ£ÀÄß JAlÄ ®PÀë ºÉPÉÖÃgïUÉ ºÉaѸÀĪÀ CªÀ±ÀåPÀvÉAiÀiÁzÀgÀÆ K£ÀÄ. EzÀÄ ¸ÀPÀÌgÉ PÁSÁð£ÉUÀ½UÉ ªÀiÁvÀæ C£ÀÄPÀÆ® ªÀiÁrPÉÆqÀĪÀ vÀAvÀæUÁjPÉ CµÉÖ.

ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖ, ¸ÀA¸ÀÌgÀuÁ WÀlPÀUÀ¼ÀÄ, ²ÃvÀ® ¸ÀAUÀæºÀuÁUÁgÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ UÉÆÃzÁªÀÄÄUÀ¼À ¤ªÀiÁðt-¤ªÀðºÀuÉUÉ PÀȶ ªÀÄÆ® ¸ËPÀAiÀÄ𠤢ü ¸Áܦ¸À¯ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀå F §UÉÎ EgÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜ CªÀåªÀ¸ÉÜAiÀiÁVzÉ. CzÀ£ÀÄß ªÉÆlÖªÉÆzÀ®Ä ¸ÀjªÀiÁqÀ°. £ÀAvÀgÀ EzÀgÀ C©üªÀÈ¢Þ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ ¸ÀÆPÀÛªÁUÀÄvÀÛzÉ. PÀȶ ªÀÄÆ® ¸ËPÀAiÀÄ𠤢üUÉ 500 PÉÆÃn gÀÄ¥Á¬Ä ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. EzÀÄ PÀÆqÀ JµÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ eÁjUÉ §gÀÄvÀÛzÉAiÉÆà PÁzÀÄ £ÉÆÃqÀ¨ÉÃPÁVzÉ.

¨sÀvÀÛ, eÉÆüÀ, gÁV, vÉÆUÀj ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄĸÀÄQ£À eÉÆüÀUÀ¼À ¨É¯ÉUÀ¼ÀÄ ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. EªÀÅUÀ¼À ¨É¯ÉUÀ¼ÀÄ PÀĹzÁUÀ ¸ÀPÁðgÀ £ÉgÀ«UÉ §gÀ¨ÉÃPÀÄ. EªÀÅUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ PÀ¤µÀ× ¨É¯É zÉÆgÉAiÀÄĪÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÉA§ÄzÀÄ PÉÃAzÀæ ¸ÀPÁðgÀzÀ ¸ÀÆZÀ£É. EzÀPÉÌ PÉÃAzÀæzÀ £ÉgÀªÀÇ EzÉ. F ¤nÖ£À°è PÀȶ DªÀvÀ𠤢üAiÀÄ£ÀÄß 1 ¸Á«gÀ PÉÆÃnUÉ Kj¸À®Ä ¤zsÀðj¹gÀĪÀÅzÁV ¹JA ºÉýzÁÝgÉ. F ºÀt gÁdå ¸ÀPÁðgÀ¢AzÀ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁUÀĪÀÅzÉà E®èªÉà JA§ÄzÀÆ PÀÄvÀƺÀ®PÁj CA±À.

KPÀUÀªÁQë AiÉÆÃd£É: gÉÊvÀjUÉ £ÉgÀªÁUÀ¨ÉÃPÉA§ ¤nÖ£À°è C£ÉÃPÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ gÀavÀªÁVªÉ. F ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ CzɵÀÖgÀ ªÀÄnÖUÉ £ÉgÀªÁUÀÄwÛªÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß gÉÊvÀgÀÄ ZÉ£ÁßV §®ègÀÄ. EªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£À ¤ÃqÀĪÀÅzÁV ºÉüÀĪÀ ¸ÀA¸ÉÜUÀ¼ÀÄ EªÉ. EªÉ®èªÀÅUÀ¼À ¸ÉÃªÉ MAzÉà PÀqÉ ®¨sÀåªÁUÀĪÀAvÉ ªÀiÁqÀ®Ä UÁæªÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄw ªÀÄlÖzÀ°è KPÀUÀªÁQë AiÉÆÃd£É eÁjUÉƽ¸ÀĪÀÅzÁV ºÉüÀ¯ÁVzÉ.

gÁdåzÀ PÀȶ«±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼ÀÄ ©ÃeÉÆÃvÁàzÀ£É ªÀiÁr gÉÊvÀjUÀÆ ¥ÀÆgÉʸÀÄwÛªÉ. ©ÃeÉÆÃvÁàzÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ E°è£À WÀlPÀUÀ¼À ¸ÁªÀÄxÀåð ºÉZÀѼÀPÉÌ ¤zsÀðj¹gÀĪÀÅzÁV ºÉüÀ¯ÁVzÉ. EzÀPÁÌV LzÀÄ PÉÆÃn gÀÄ¥Á¬Ä ¤ÃqÀ¯ÁUÀĪÀÅzÉAzÀÄ WÉÆö¸À¯ÁVzÉ.PÀ£ÁðlPÀ PÀȶ-ªÁtÂdå ¤Ãw ºÉÃVzÉ ?
PÀ£ÁðlPÀ PÀȶ-ªÁtÂdå ¤Ãw gÀƦ¹gÀĪÀÅzÁV §eÉn£À°è ºÉüÀ¯ÁVzÉ. EzÀgÀ gÀÆ¥ÀÄgÉÃµÉ ºÉÃVgÀĪÀÅzÉAzÀÄ w½¸À¯ÁV®è. DzÀÝjAzÀ EzÀÄ gÁdåzÀ PÀȶPÀjUÉ C£ÀÄPÀÆ®ªÉÇÃ-C£Á£ÀÄPÀÆ®ªÉÇà JAzÀÄ w½zÀħA¢®è. F ¤ÃwAiÀÄ£ÀÄß gÀa¹gÀĪÀÅzÉà «zÉò §AqÀªÁ¼ÀzÀ DPÀµÀðuÉUÉ JA§ÄzÀ£ÀÄß §eÉmï ºÉüÀÄvÀÛzÉ. ºÀtPÁ¸ÀÄ SÁvÉAiÀÄ£ÀÆß ºÉÆA¢gÀĪÀ ¹JA ºÉýgÀĪÀ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ »ÃVªÉ ‘ £ÀªÀÄä gÁdåzÀ°è PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶAiÉÄÃvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ¼À°è ºÉZÀÄÑ §AqÀªÁ¼À ºÀÆqÀĪÀ CUÀvÀå«zÉ. gÉÊvÀgÀ fêÀ£ÉÆÃ¥ÁAiÀÄUÀ½UÁV GvÀÛªÀÄ ªÀiÁUÀðUÀ¼À£ÀÄß gÀƦ¸À®Ä ªÀÄvÀÄÛ CªÀgÀ ªÀÄPÀ̽UÉ M¼ÉîAiÀÄ vÀgÀ¨ÉÃw ¤ÃqÀĪÀÅzÀÄ, gÁeÁåzÀAvÀå GUÁætUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ²ÃvÀ® PÉÃAzÀæUÀ¼À ¸ÁÜ¥À£É, PÀȶ GvÀà£ÀßUÀ½UÉ ¸ÀÆPÀÛ ¨É¯É MzÀV¸À®Ä CUÀvÀåªÁzÀ ªÀVðPÀgÀt, gÁµÀÖç ªÀÄvÀÄÛ CAvÀgÁ¶ÖçÃAiÀÄ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖUÀ¼ÉÆqÀ£É ¸ÀA¥ÀPÀð ¸Á¢ü¸À®Ä, PÀȶ ªÀÄvÀÄÛ PÀȶAiÉÄÃvÀgÀ ZÀlĪÀnPÉUÀ½UÉ CUÀvÀåªÁzÀ ªÀÄÆ®¨sÀÆvÀ ¸ËPÀAiÀÄðUÀ¼À£ÀÄß gÁeÁåzÀåAvÀ MzÀV¸À®Ä 51 ¸Á«gÀ PÉÆÃn gÀÄ¥Á¬Ä CªÀ±ÀåPÀªÉAzÀÄ CAzÁf¸À¯ÁVzÉ. PÀȶ PÉëÃvÀæPÉÌ ºÉaÑ£À §AqÀªÁ¼À DPÀ¶ð¸À®Ä 2011gÀ dÆ£ï£À°è ‘eÁUÀwPÀ PÀȶ §AqÀªÁ¼À ¸ÀªÀiÁªÉñÀ’ DAiÉÆÃf¸À¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.

F PÁAiÀÄðPÁÌV «zÉò §AqÀªÁ¼ÀzÀ CUÀvÀå«vÉÛ. ºÁVzÀÝgÉ PÀȶ ªÀÄÆ®¸ËPÀAiÀÄ𠤢üUÉ 500 PÉÆÃn gÀÄ¥Á¬Ä ¤ÃqÀĪÀÅzÁV ºÉýgÀĪÀ AiÉÆÃd£É UÀwAiÉÄãÀÄ. C°ègÀĪÀÅzÀ£Éßà E°èAiÀÄÆ ºÉüÀ¯ÁVzÉ. AiÀiÁªÀÅzÉà ªÀåvÁå¸À«®è. §AqÀªÁ¼À ºÀÆqÀĪÀªÀgÀÄ ¯Á¨sÁ¥ÉÃPÉë¬Ä®èzÉà §gÀÄvÁÛgÉAiÉÄÃ. «zÉò £ÉgÀ«¤AzÀ £ÀªÀÄä PÀȶªÀ®AiÀÄPÉÌ AiÀiÁªÀÅzÉà DvÀAPÀUÀ½®èªÉÃ? EªÀÅUÀ½UÉ®è ¹JA GvÀÛj¸À¨ÉÃPÁVzÉ.

¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢ÞUÉ ºÀtªÉ°è ….?
PÀȶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À ªÀiÁgÀlzÀ ¨É¯ÉAiÀÄ°è ±ÉÃPÀqÀ 50gÀµÀÖ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ ¤ÃqÀÄwÛzÉ. EzÀÄ J®è CºÀð gÉÊvÀjUÀÆ zÉÆgÀPÀÄwÛ®è. ¨sÀæµÀÖ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÉÆqÀ£Éà «¢ü¬Ä®èzÉÃ, C¤ªÁAiÀÄðªÁV gÁf ªÀiÁrPÉƼÀÄîªÀ ªÀÄvÀÄÛ gÁdQÃAiÀÄ ¥Àæ¨sÁªÀ«gÀĪÀªÀjUÀµÉÖà EzÀÄ zÉÆgÉAiÀÄÄvÀÛzÉ. EªÀÅUÀ¼À RjâUÉ ºÉaÑ£À ¸ÀºÁAiÀÄzsÀ£ÀPÉÌ 100 PÉÆÃn ¤ÃqÀĪÀÅzÁV ºÉýzÁÝgÉ. EzÀÄ ¸À©ìr ªÉÆvÀÛzÀ KjPÉAiÉÄà CxÀªÁ E£ÀÆß PÉ®ªÀjUÉ ¸À©ìr zÉÆgÉAiÀÄ° JAzÀÄ ºÉaѹgÀĪÀ ªÉÆvÀÛªÉà ¸ÀàµÀÖvɬĮè

DzÀgÉ MAzÀAvÀÆ ¸ÀàµÀÖªÁUÀÄvÀÛzÉ. CzÉãÉAzÀgÉ ªÀiÁgÀÄPÀmÉÖAiÀÄ°è FUÁUÀ¯Éà EgÀĪÀ PÀȶ AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀt ªÀiÁgÁlPÉÌ EzÀÄ £ÉgÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. EwÛÃa£À ¢£ÀUÀ¼À°è £Á£Á PÁgÀtUÀ½UÁV PÀȶPÉëÃvÀæ vÉÆgÉAiÀÄĪÀªÀgÀ ¸ÀASÉå ºÉZÁÑUÀÄwÛzÉ. PÀȶPÁ«ÄðPÀgÀ PÉÆgÀvÉ ºÉZÀÄÑwÛgÀĪÀÅzÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR PÁgÀt. EzÀ£ÀÄß ¤ÃV¸ÀĪÀ ¤nÖ£À°è CUÀvÀå«gÀĪÀ £ÀÆvÀ£À AiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À ¸ÀA±ÉÆÃzsÀ£É ªÀÄvÀÄÛ C©üªÀÈ¢Ý PÁAiÀÄð £ÀqÉAiÀĨÉÃQzÉ. F ¤nÖ£À°è PÁAiÀÄð¤gÀvÀªÁVgÀĪÀ PÀȶ «±Àé«zÁå®AiÀÄUÀ¼À vÁAwæPÀ WÀlPÀUÀ½UÉ ºÉZÀÄÑ C£ÀÄzÁ£ÀzÀ CUÀvÀå«zÉ. CzÀ£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁV®è. ¥ÀæªÀÄÄRªÁzÀ PÁAiÀÄðPÉÌ ºÀt PÉÆqÀ¢zÀÝgÉ ºÉÃUÉ. EA¢£À vÀÄvÀÄð CUÀvÀåPÉÌ ºÀt ¤ÃqÀ¢zÀÝ ªÉÄÃ¯É PÀȶ §eÉmï JA§ÄzÀPÉÌ CxÀðªÁzÀgÀÆ EzÉAiÉÄÃ...?

PÉëÃvÀæ ¨É¼É ªÀÄvÀÄÛ vÉÆÃlUÁjPÁ ¨É¼ÉUÀ½UÉ ¨ÉÃPÁzÀ PÀȶAiÀÄAvÉÆæÃ¥ÀPÀgÀtUÀ¼À D«µÁÌgÀªÁV CzÀÄ PÀrªÉÄ ¨É¯ÉUÉ ®¨sÀåªÁUÀzÀAvÉ £ÉÆÃrPÉƼÀî¢zÀÝgÉ JAxÀ AiÉÆÃd£ÉUÀÆ CxÀð«®è. KPÉAzÀgÉ FUÁUÀ¯Éà PÀȶ CªÀ®A©¹zÀݪÀgÀ ¸ÀASÉå PÀrªÉÄAiÀiÁVzÉ. PÉ®ªÉà ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ ±ÉÃPÀqÀ 70 gÀ¶ÖzÀÝ PÀȶPÀgÀ ¸ÀASÉå FUÀ ±ÉÃPÀqÀ 61QÌAvÀ®Æ PÀĹ¢zÉ. ªÀÄÄA¢£À LzÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À°è F ¸ÀASÉåAiÀÄ°è ªÀÄvÀÛµÀÄÖ PÀĹvÀªÁUÀĪÀ ®PÀëtUÀ½ªÉ. »ÃUÁzÀgÉ DºÁgÀ zsÁ£ÀåUÀ½UÉ ¨sÁj PÉÆgÀvÉ GAmÁUÀÄvÀÛzÉ. F C¥ÁAiÀĪÀ£ÀÄß zÀȶÖAiÀÄ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ PÀȶ §eÉmï ¹zÀÞ¥Àr¸À¯ÁV®è JA§ÄzÀÄ ಸ್ಪಷ್ಟ.

No comments:

Post a Comment